Ga naar de homepage van Het Cosmedisch Ambacht
1. Algemeen.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté en een cliënt waarop Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Pedicure- & Schoonheidssalon Ina Habekotté.
Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken.
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling.
Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Personeel in de praktijk.
Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Pedicure- & Schoonheidssalon Ina Habekotté.

6. Persoonsgegevens & privacy.
De cliënt voorziet Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding.
Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid.
Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie.
Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt andere producten dan de door Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté geadviseerde heeft gebruikt.
• De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal.
Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten.
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicure- & Schoonheidssalon Ina Habekotté. Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag.
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht.
Op elke overeenkomst tussen Pedicure- & Schoonheidspraktijk Ina Habekotté en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.